Amelia and Vittoria preparing to ski back to the trailhead from the cabin.
Amelia and Vittoria preparing to ski back to the trailhead from the cabin.
Amelia and Vittoria preparing to ski back to the trailhead from the cabin.